التدابير المتخدة لمواجهة تساقطات الثلوج باقليم خنيفرة

Après le manteau blanc de neige, le grand déblaiement à Khénifra
التدابير المتخدة لمواجهة تساقطات الثلوج باقليم خنيفرة
24/01/2020 - 10:45